اولین پریود دختران, اولین عادت ماهیانه در دختران, اولین قاعدگی در دختران اولین پریود دختران, اولین عادت ماهیانه در دختران اولین باری که عادت ماهانه شما شروع شد چه حالی داشتید؟ گریه کردید؟ ترسیدید؟ شوکه شدید؟ شروع پریود می تواند کمی عجیب باشد. تنها کاری که می توانیم برای از بین بردن حس منفی به