ضرب المثل, ضرب المثل اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش, ضرب المثل با معنی ضرب المثل اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش, ضرب المثل با معنی در این مطلب از ابرتازه ها داستان ضرب المثل اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب ما را همراهی نمایید.