ایجاد قطره آب در فتوشاپ ایجاد قطره آب در فتوشاپ ، طراحی آب روی برگ در این مطلب می خواهیم یک قطره آب را روی یک برگ طراحی کنیم. مثل قطره به جا مانده از شبنم صبحگاهی. تصویر اولیه ما، یک برگ است. و تصویر نهایی این خواهد بود : اگر مراحل آموزش داده شده