هورمون‌های رشد در طول روز در بدن ترشح می‌شود ولی با تاریک شدن هوا ترشح این هورمون‌ها بیشتر می‌شود و خوابیدن به موقع در شب موجب افزایش متابولیسم هورمون‌ها و جذب بهتر در بدن می‌شود. بنابراین توصیه می‌شود که کودکان ساعت ۹ شب بخوابند چون هورمون‌ها در زمان تاریکی هوا ترشح بیشتری دارد و خوابیدن