عاداتی مثبت و کوچک که به بهبود زندگی کمک می کند ایجاد یک عادت, توقف عادات بد, رفتارهای جدید تحقیقات، در کنار تجربه، ثابت کرده که قدم های کوچک هم می توانند تغییرات بزرگی در زندگی مان ایجاد کنند. اگر چه ایجاد تغییرات بزرگ کار ساده ای نیست اما با تکرار عاداتی مثبت و کوچک