سومین پادشاه ماد, هووخشتره از شاهان ماد, هووخشتره سومین پادشاه ماد, هووخشتره در این مطلب از ابرتازه ها درباره هووخشتره اولین ایجاد کننده سلطنت سراسری در ایران توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. هوخشتر (دوره حکومت: ۶۲۵ تا ۵۸۵ پ. م.) سومین پادشاه ماد بود که پس از