احادیثی از حضرت رسول سخنان رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، ایمان به خداوند متعال ، شرک ورزیدن ، حضرت محمد