این افراد هیچوقت موفق نمی‌شونداین افراد هیچوقت موفق نمی‌شوند