شعر زیبای ای که از کلک هنر نقش دل انگیز خدایی اثر استاد شهریار (تضمین از سعدی) ای که از کلک هنر نقش  دل انگیز خدایی  حیف باشد مه من کاین همه از مهر جدایی  گفته  بودی  جگرم  خون  نکنی  باز  کجایی                ” من ندانستم از اول که تو بی مهر و  وفایی “