شعر ای کنده سیل فتنه ز بنیادت از پروین اعتصامی شعرهای خواندنی پروین اعتصامی ، شعری از پروین اعتصامی ، اشعار پروین اعتصامی