با میوه مانده را چیکار کنیم؟ با میوه های مانده چکار کنیم ، میوه های مانده  ، میوه مانده را خشک کنیم ، میوه له شده را جدا کنیم