شعر زیبای با همان ترسی اثر شیرین خسروی اشعار عاشقانه ، شعر سپید شیرین خسروی شعر عاشقانه شیرین خسروی با همان ترسی که وقتی دسته ای از سارها ناگهان پر می کشند از گوشه ی دیوارها با همان ترسی که وقتی بچه خرگوشی سپید می گریزد از لب و دندان تیز مارها با همان زخم