کم توجهی بعضی از والدین به کیفیت فیلم هایی که کودکشان را در معرض آنها قرار می دهند، کمتر از تأثیر یک وعده غذای مانده و مسموم یا نفس کشیدن در یک اتاق پر از مونوکسید کربن نیست. اثرات مخرب فیلم های نامناسب روی کودکان