نوشیدن قهوه قدرت مغز زنان را بیشتر اما مردان را دچار بحران می کند!   بر اساس یک پژوهش جدید، نوشیدن قهوه ، قدرت مغز زنان را در شرایط استرس‌زا افزایش داده، اما مردان را دچار بحران می‌کند! طبق این تحقیقات در حالی که نوشیدن یک قهوه عملکرد زنان را در زمان کار با دیگران