دانشمندان معتقدند می‌توانند راز سرعت غیرقابل توصیف یوسین بولت را با استفاده از معادله‌ای ریاضی توضیح دهند. براساس گزارش BBC، رکورد ۹.۵۸ ثانیه‌ای وی در دوی ۱۰۰ متر رقابت‌های قهرمانی جهان سال ۲۰۰۹ در برلین رکورد کنونی سرعت در جهان است و دانشمندان می‌گویند مدل ریاضی آنها می‌تواند قدرت و انرژی بولت که منجر به