۵ مهر روز جهانی جهانگردی روز جهانی جهانگردی ، ۲۷ سپتامبر روز جهانی گردشگری از دید سازمان ملل، جهانگرد یا گردشگر کسی است که کشوری غیر از کشور محل اقامت خود را مورد بازدید قرار دهد، مشروط بر این­که، این بازدید به منظور احراز هیچ­گونه شغل و کسبی نباشد و حداقل ۲۴ ساعت و حداکثر