روز پیوند اولیا و مربیان ؛ ۲۴ مهر ۲۴ مهر روز پیوند اولیا و مربیان ، تاریخچه انجمن اولیا و مربیان انجمن اولیا و مربیان، هیأت منتخبی از پدران و مادران دانش آموزان، به همراه مربیان مدرسه است که با هدف تلاش و همکاری در راه پیشبرد امور آموزش و پرورش دانش آموزان تشکیل می