تاریخچه روز آمار و برنامه ریزی, روز آمار, روز ملی آمار و برنامه ریزی روز آمار, روز ملی آمار و برنامه ریزی در این مطلب از ابرتازه ها درباره روز ملی آمار و برنامه ریزی توضیحاتی را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب ما را همراهی نمایید. اول آبان ماه در تقویم کشورمان