۲۱ ژوئن روز جشن موسیقی جشن موسیقی در ایران ، تقسیم بندی موسیقی