۱۰ خرداد روز مبارزه با دخانیات ۳۱ مه روز جهانی مبارزه با دخانیات ، تاریخچه پیدایش دخانیات سیگار و تنباکو به عنوان دومین علل مرگ و میر در دنیا شناخته شده است فراگیری دخانیات، مشکلی جهانی است و توسعه بی سابقه تولیدات مواد دُخانی و فروش فراوان آن در سراسر دنیا، به ویژه نواحی کم