آشنایی با رشته mba تاریخچه mba, رشته mba , گرایش های رشته mba, آشنایی با رشته mba آشنایی با رشته mba مقدمه  توسعه بر مبنای هر کدام از الگو های موجود، بدون توجه و در اختیار گرفتن یک فرآیند برنامه ریزی شده و مدیریت شده امری محال و غیر ممکن است.   بهینه سازی استانداردهای