روز بزرگداشت شیخ مفید ؛ ۹ آذر ۹ آذر روز بزرگداشت شیخ مفید ، تالیفات شیخ مفید شیخ مفید، فقیه و متکلم و از علمای برجسته شیعه سده ۴ هجری قمری بود در میان دانشمندان اسلامی، بزرگانی یافت می شوند که در پیشرفت احکام الهی در جوامع تاثیر بسیار داشته، آثاری جاویدان از خود به