نحوه درست کردن تاک پلو غذای محلی شاهرود تاک پلو یکی از غذاهای محلی شاهرود می باشد