تبرئه عجیب متجاوز به عنف تجاوز یکی از بدترین نوع جرم ها می باشد و اشد مجازات را به همراه دارد.متاسفانه این روزها شاهد اخبار زیادی مبنی بر تجاوز به خانم های جوان در کشور هستیم و از گوشه نقاط کشور اخباری در این سبک منتشر می شود.به تازگی نیز خبری مبنی بر اذیت و