تبریک روز ارتش تبریک روز ارتش
پوستر و کارت پستال تبریک روز ارتش روز ارتش، ارتشی که سال هاست دست در دست آزادی به پیش می رود و از خنکای تلاشش، نسیم عدالت همواره بر پرچم وطن می وزد، مبارک باد کارت پستال تبریک روز ارتش چونان کوه البرز پیمان من / چو دریای توفنده ایمان من منم ارتشی، تحت فرمان
شعر زیبا به مناسبت روز ارتش شعری برای تکاوران ارتشی که مدافع حرم شدند ببر بیان کرده چو رستم به تن / ارتشی‌ام، حافظ خاک وطن تخمۀِ زالم، پسر گیو و طوس / خاک ره فاطمه را داده بوس تیغ دو دم همچو علی در کَفم / مست و پریشان ز شعف چون دفم دل