عواقب فرق گذاشتن بین فرزندان در این مطلب از ابرتازه ها در مورد عواقب فرق گذاشتن بین فرزندان توضیحاتی را بیان کرده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. مقایسه کودک ٬ فرق گذاشتن بین فرزندان در میان فرزندان خود عدالت را مراعات کنید. همان گونه که دوست دارید در نیکی و لطف