دولت تایلند ۱.۷ میلیون تبلت رایگان را بین دانش آموزان و معلمان توزیع می کند.طبق برنامه موسوم به “هر بچه، یک تبلت”؛ همچنین در سال ۲۰۱۴ قرار است ۷ میلیون تبلت دیگر توزیع گردد. دولت تایلند این برنامه را بزرگترین توزیع تبلت در جهان بین سیستم آموزشی یک کشور است که ۱.۷ میلیون آن در