برنامه کاری ابزارهای سامسونگ و دستورکاری این شرکت برای سال جاری مطمئنا آن چنان سرّی و محرمانه است که لو رفتن و درز اخبار آن را باید به دیده شک و تردید نگریست. اما هنگامی که پای منبع موثقی همچون سم موبایل در میان باشد، می توان به اخبار خوش آن امیدوار بود. طبق این