برای هفتمین بار متوالی، سنگاپور در رتبۀ اول اقتصادهایی قرار دارد که تجارت و کسب و کار در آن با سهولت زیادی همراه است. به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی ژورنال دونت، بانک جهانی با همکاری گروه دوئینگ بیزنس(Doing Business) و موسسۀ مالی بین المللی به تازگی لیست کشورهایی که در آنها قوانین