تجاوز به زن جوان تجاوز به زن جوان
تجاوز به همسر دوست صمیمی در تهران مرد بی غیرتی که به گفته های همسرش مبنی بر نگاه های ناپاک دوست صمیمی او توجه نکرد به سرنوشت شومی دچار شد ماجرا از آن جا شروع شد که این زن جوان وقتی فهمید که دوست صمیمی شوهرش به او به چشم بد نگاه می کند این
تجاوز به زن جوان در نبود شوهرش متاسفانه این روزها شاهد اخبار تاسف باری در زمینه تجاوز می باشیم تا جایی که آمار این عمل وحشتناک روز به روز در کشور بیشتر می شود.در همین راستا به تازگی دادگستری از دستگیری پسر متجاوزی که به یک زن جوان تجاوز کرده بود خبر داد. این پسر