تجاوز به همسر دوست صمیمی در تهران مرد بی غیرتی که به گفته های همسرش مبنی بر نگاه های ناپاک دوست صمیمی او توجه نکرد به سرنوشت شومی دچار شد ماجرا از آن جا شروع شد که این زن جوان وقتی فهمید که دوست صمیمی شوهرش به او به چشم بد نگاه می کند این