تجاوز به دختر جوان در شرکت متاسفانه این روزها شاهد سیل عظیمی اخبار مربوط به تجاوز در کشور هستیم و آمار تجاوز در کشور به شکل وحشتناکی بالا می باشد.البته تعداد زیادی از کسانیکه قربانی این عمل وحشتناک می شوند به علت حفظ آبروی خود از افشای این مسئله خودداری می کنند.به تازگی نیز یک