متن چهارصفحه‌ای توافق یا برنامه کاری بین ایران و ۵+۱ در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت‌. این متن با آنچه ‌از سوی رسانه‌های غربی و یا بعضا داخلی درباره توافق منتشر شده است، تفاوت‌هایی دارد؛ بنابراین، تا زمانی که ترجمه رسمی و حقوقی متن از سوی وزارت خارجه منتشر شود، ترجمه غیررسمی آن را در «تابناک»