این ۸ کار را برای داشتن روانی سالم و شخصیتی موفق انجام ندهید برای اینکه شخصیت خود را کامل تر کنید و بتوانید روانی سالم داشته باشید، باید بدانید که انجام دادن یک سری کارها، ما را از رسیدن به هدف هایمان دورتر می کند. در این مطلب از ابرتازه ها شما را با این کارها