مراسم تحلیف تحلیف چیست, مراسم تنفیذ رئیس جمهور, مراسم تنفیذ ریاست جمهوری زمان تحلیف ریاست جمهوری, مراسم تحلیف چیست, زمان تنفیذ ریاست جمهوری تنفیذ حکم ریاست جمهوری پیش از مراسم تحلیف حکم ریاست جمهوری طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پس از انتخاب مردم از جمله وظایف و اختیارات رهبر ایران است. تنفیذ حکم