روز دفاتر اسناد رسمی وظایف دفاتر اسناد رسمی ، ۶ دی روز دفاتر اسناد رسمی دفتر اسناد رسمی نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه است نامگذاری روز دفاتر اسناد رسمی روز ۶ دی، روز دفاتر اسناد رسمی نامگذاری شده است. انگیزه انتخاب ۶ دی آیه ۲۸۲ سوره بقره است. آنچه روشن است از صدر اسلام