مزایای توالت ایرانی نسبت به توالت فرنگی همانطور که می دانید توالت یک جای مهم در هر خانه ای به حساب می آید و بهتر است با بهترین حالت درست شود چون نشستن نا درست در هنگام دفع مشکلات زیادی را برای ما به همراه دارد .در این مقاله ابر تازه ها سعی کرده است