تست هوش جدید , معمای جالب , معمای تعداد تخم مرغ , تخم مرغ های زن روستایی. یک زن روستائی یک سبد تخم مرغ به میدان می برد که بفروشد. هنوز هیچ نفروخته بود که پای اسب یک سوار به سبد تخم مرغ زن خورد و بیشتر تخم مرغ ها شکست. اسب سوار از زن