حکم به هم زدن عمدی ترتیب نماز چیست؟ «موالات» در لغت یعنی «کاری را پی در پی و پشت سر هم انجام دادن» و در نماز نیز همان معنا را دارد؛ اجزای نماز را پی در پی و پشت سر هم انجام دادن. موالات در نماز به چه معناست و حکم آن چیست: نمازگزار باید