نحوه ی درست کردن ترشی آجیلی طرز تهیه ترشی آجیل ، نکاتی برای تهیه ترشی آجیلی