ترفند عکاسی ترفند عکاسی
نمونه هایی از کاربرد تکنیک پرسپکتیو تصویر سه بعدى ، تکنیک پرسپکتیو در عالم طبیعت و فضای سه بعدی، هر منظره ای که به چشم بیننده نزدیکتر باشد بزرگتر و هرچه دورتر باشد کوچکتر دیده می شود. بدین ترتیب اشیائی که در فواصل مختلف نسبت به بیننده قرار دارند بحالت بزرگتر (اشیاء نزدیک به بیننده)
دلیل تفاوت تصاویر در دوربین دیجیتال دیجیتال دوربین ، ترفند عکاسی