اعتیاد به الکل, ترک اعتیاد الکل, زندگی با یک فرد معتاد الکلی ترک اعتیاد الکل, زندگی با یک فرد معتاد الکلی مهم نیست که فرزند یک معتاد الکلی باشیم، یا همسرش، یا پدر و مادرش؛ سـوء استـفاده، درد و تـرس و تردید ناشی از آن سـخت و بسیـار جـدی است. ما تلاش زیـادی را صرف