ترک عادتهای بد ترک عادتهای بد
۱۸ عادت افرادی که ذهن قوی دارند!
عادتهای بد را در سال جدید ترک کنیم برخی را باید ترک کرد، برخی را باید با عادت های خوب جایگزین کرد و برخی را بهتر است نگه داریم  همه عادت ها مثل هم نیستند. برخی را باید ترک کرد، برخی را باید با عادت های خوب یا خوب تر جایگزین کرد و برخی را