ترک همسر ترک همسر
چرا اینقدر در زندگی تان احساس ناامنی می‌کنید؟ تقصیر همسر نیست؛این شما هستید که در ذهن‌تان منتظر رفتنش هستید‎   هنوز داغ شکست قبلی‌تان در عشق خشک نشده که دوباره کار تمام می‌شود و تنها می‌مانید. تا جایی که به یاد می‌آورید، کارنامه عاطفی‌تان پر بوده از شکست‌های عشقی و آدم‌های بی‌رحمی که قدر محبت‌های‌تان
عدم تعادل روحی و روانی همسر تعادل روانی همسر ، عدم تعادل روانی همسر ، دوران عقد، شکاک بودن همسر ، زندگی زناشویی