نحوه بازسازی آباژور قدیمی با پارچه تزیین آباژور ، درست کردن شبخواب قدیمی ، مراحل ساخت آباژور ، بازسازی آباژور