ایده تزیین شیشه | نحوه تزیین شیشه ایده هایی برای تزیین شیشه های بازیافتی تولید شیشه دو جداره با توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه طبق استاندارد ملی ایران صورت می‌گیرد. در تدوین این استاندارد تا حد امکان استانداردهای کشورهای صنعتی پیشرفته و بین‌المللی لحاظ شده است.هدف از این استاندارد تعیین روش‌های آزمون، شیشه‌های