لذت بردن از یک وعده غذایی به احساس رضایت از محیط اطراف شما بستگی دارد. چیدن میز شام یکی از راه های نشان دادن سلیقه خود و همینطور به اشتها اوردن مهمانان است. اصول و نحوه چیدن میز شام