تست هوش تصویری بیشترین مساحت رنگی تست هوش تصویری, تست هوش مساحت رنگی,معماهای جدید, معمای ریاضی, انواع معما و تست هوش, تست آیکیو. به سه شکل بالا نگاه کنید، مساحت بخش رنگی در کدامیک از شکل ها، بیشتر از بقیه است؟ °°° °°° °°° °°° °°° °°°  °°° °°° °°° °°° °°° °°° °°° °°°