چگونگی شکل گیری ستارگان بزرگترین سیارات, پیدایش ستاره, تشکیل اجرام آسمانی چگونه شما می توانید یک ستاره را از شبه ستاره تشخیص دهید؟ پس از یک دهه جمع آوری داده از فضا، اخترشناسی بنام “ترنت دوپوی” به نظر می رسد که پاسخی برای این سوال دارد. در این مطلب از ابرتازه ها درباره چگونگی شکل