نحوه ی ایجاد تصاویر جدید در فتوشاپ ایجاد تصاویر جدید در فتوشاپ ، گرافیک کامپیوتر فرامینی مثل چرخش، قرینه‌سازی و آینه‌ای‌کردن ازکاربردی‌ترین فرامین استفاده شده در فتوشاپ است؛ اما استفاده از این فرامین برای تولید تصاویر جدید بسیار جالب توجه است. در این شماره در نظر داریم به اتفاق هم در یک پروژه عملی ایجاد